Rëndësia e modulit

Programi i trajnimit ka për qëllim ofrimin e mbështetjes për mësimdhënës për punë me nxënës me vështirësi në shkrim dhe lexim.

Lloji i programit: Plotësues (60 orë pune)

Rezultatet e programit:

Në përfundim të programit të trajnimit, secili nga pjesëmarrësit duhet të arrijë këto rezultate:

  • Identifikon vështirësitë e nxënësve në shkrim dhe lexim;
  • Përdor instrumentet e vlerësimit individual dhe grupor të shkathtësive të leximit dhe shkrimit;
  • Analizon dhe interpreton rezultatet e dala nga instrumentet e vlerësimit;
  • Përdor metoda alternative të mësimdhënies për punë me nxënësit që kanë vështirësi në lexim dhe shkrim;
  • Krijon materiale alternative të nxënit për të mbështetur nxënësit që kanë vështirësi në shkrim dhe lexim;
  • Harton dhe zbaton plane individuale për nxënësit me vështirësi në shkrim dhe lexim;
  • Ofron mbështetje për nxënësit me vështirësi në shkrim dhe lexim;
  • Udhëzon drejtë mësimdhënësit tjerë si tu ofrohet mbështetja nxënësve me vështirësi në shkrim dhe lexim.
APLIKO    *Paragraf jo më shumë se 100 fjalë