Adresa:
Rr.”Musine Kokolari” nr.83, Prishtinë 10000
Republika e Kosovës
E-mail: fazli.brahaj@rks-gov.net