Rëndësia e modulit

Programi i trajnimit “Shkolla gjithpërfshirëse që mbështetë arsimimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe të riatdhesuarve” është hartuar nga Këshilli i Evropës në kuadër të projektit  BE/KE ‘Mbështetja e qasjes në arsimimi dhe mirëkuptimi ndërkulturor’.

Instituti Pedagogjik i Kosovës ka qenë i kontraktuar për të kontribuar  në identifikimin e elementeve  që mbështesin arsimimin e  komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian dhe të të riatdhesuarve  në kontekstin e Kosovës, si dhe në realizimin e aktiviteteve të trajnimit, permes  certifikimit dhe angazhimit të gjashtë trajnerëve të fushës.

APLIKO    *Paragraf jo më shumë se 100 fjalë