Rëndësia e modulit

Programi i trajnimit “Qasja metodologjike në mësimdhënien e gjuhës angleze në shkollë fillore përmes Hulumtimit në Veprim është hartuar në kuadër të sektorit për hulumtime-zyra për inovacione dhe studime krahasuese në Institutin Pedagogjik të Kosovës. Qëllimi i këtij programi është ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve të gjuhës angleze për qasjen  metodologjike të mësimëdhënies së gjuhës angleze në shkollë fillore përmes hulumtimit në veprim.

APLIKO    *Paragraf jo më shumë se 100 fjalë