Udhëzim: Për ti shfletuar botimet e IPK-së kliko në titull, e jo në foto.
2
Kërkime Pedagpgjike 9-2
1
Kërkime Pedagpgjike 9-1
Udhezuesi (1)
Udhezues Per Vleresimin e Jashtem 2018
Pervojat e para ne vleresimin e performances se shkolles (2)
Raporti Pervojat e para ne vleresimin e performances se shkolles
2-2017
Kërkime Pedagogjike 2 (2017)
1-2017
Kërkime Pedagogjike 1 (2017)
2016
Kërkime Pedagogjike 2016
Mungesat
Mungesat e nxënësve në procesin mësimor në shkollat e mesme të larta në Kosovë
Menaxhimi i shkollës
Menaxhimi i shkollës në arsimin e mesëm të lartë në Kosovë
Bashkëpunimi edukator-prind në institucionet parashkollore të Kosovës
Bashkëpunimi edukator-prind në institucionet parashkollore të Kosovës
Sfidat
Sfidat dhe gatishmëria e nivelit lokal për realizimin e edukimit parafillor si edukim i obliguar
Qëndrimet e mësimdhënësveQëndrimet e mësimdhënësve për zbatimin e filozofisë së gjithëpërfshirjes në institucionet arsimore në Kosovë
dhuna-dhe-siguria-ne-shkolleDhuna dhe siguria në shkolla

braktisja-e-shkollimit-ne-arsimin-e-mesem-profesional-ne-kosoveBraktisja e shkollimit në arsimin e mesëm profesional në Kosovë

kerkime-pedagogjikeKërkime Pedagogjike 1

kerkime-pedagogjike-2Kërkime Pedagogjike 2

6Kërkime Pedagogjike 3

14Kërkime Pedagogjike 4

20150120_140855Kërkime Pedagogjike 5

40KËRKIME PEDAGOGJIKE 6

4Dhuna verbale ndaj nxënësve

10Zgjedhja dhe planifikimi i mësimit zgjedhor në Arsimin Fillor

11Qasja metodologjike në mësimdhënien e gjuhës angleze në shkollë fillore përmes Hulumtimit në Veprim

12Trajnimi i mësimdhënësve për programin e ECDL-së

13Aparatura didaktike

25standardet-per-shkollat-mike-per-femije

27GJENDJA E PËRGJITHSHME NË EDUKIM

29Shkaqet e humbjes se interesimit te nxenesve per mesim

31Integrimi i TIK-ut në mësimdhënie dhe nxënie

32Roli i ndërmjetësuesve në integrimin e komuniteteve rom ashkali dhe egjiptian në

28Provimi i maturës në Kosovë

33Arsimi dhe aftësimi i të rriturve në shkollat profesionale në Kosovë 2010-2015

34Edukimi estetik i nxënësve (me CIP)

35Autonomia financiare e shkollave

37Roli i pedagogut në planifikimin e mësimit

Menaxhimi i mbeturinave dhe efiçienca e nergjisëMenaxhimi i mbeturinave dhe eficienca e energjis

23Udhezuesi i fushes kurrikulare Artet

18Udhëzuesi i fushës kurrikulare-Matematika

9Bazat e kerkimit në edukim

5.Zhvillimi i kompetencave për TIK dhe gjuhë angleze

7Mbështetja e qendrave burimore për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore të përfshirë në shkolla të rregullta

8Zhvillimi i udhëheqjes arsimore 

26Fëmijët jashtë shkollës në Kosovë

20160823_153521 (1)Gjuha urrejtese e nxenesve ne mediet sociale